A little magic can take you a long way.
— Roald Dahl